Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,69 / Satış: 5,71
€ EURO → Alış: 6,40 / Satış: 6,43

FİSKOBİRLİK YÖNETİM KU­RU­LU BAŞ­KA­NI BAY­RAK­TAR: “FIN­DIK FİYATI 3 DOLAR OL­MA­LI”

FİSKOBİRLİK YÖNETİM KU­RU­LU BAŞ­KA­NI  BAY­RAK­TAR: “FIN­DIK FİYATI 3 DOLAR OL­MA­LI”
  • 15.08.2018
  • 181 kez okundu
Reklam

FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bay­rak­tar, re­kol­te­nin az ol­du­ğu bir sü­reç­te fın­dık fi­ya­tı­nın geçen se­ne­ki fi­yat­la­rı ya­ka­la­ya­ma­ma­sı du­ru­mun­da üre­ti­ci­nin mağ­dur ola­ca­ğı an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
Bay­rak­tar, “Bu sene re­kol­te geçen yıla göre daha az. Re­kol­te­nin az ol­du­ğu bir sü­reç­te dolar ba­zın­da geçen se­ne­ki fi­ya­tı ya­ka­la­ya­ma­ya­cak­sa bu üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­du­ğu an­la­mı­na gelir. Bize göre dün­ya­nın kabul et­ti­ği rakam 3 do­lar­dır. Bize göre de 3 dolar, bugün ne kadar fiyat edi­yor­sa o ol­ma­sı ge­re­kir. Re­kol­te bizim tes­pit­le­ri­mi­ze göre 500 bin ton ci­va­rın­da gö­rü­nü­yor. Bu 550, 560, 530 bin ton da ola­bi­lir. TMO bu sü­reç­te elin­de­ki stok­lan­mış fın­dı­ğı pi­ya­sa­ya sok­mak gibi bir yan­lı­şa düş­mez ise fi­ya­tın 14, 15 lira ci­va­rın­da ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Bu üre­ti­ci­nin hak et­ti­ği bir fi­yat­tır, bu fiyat bu fın­dı­ğın mi­ni­mum de­ğe­ri­ni ver­di­ği bir rakam olur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Mü­da­ha­le alım­la­rı­nı yapan ku­rum­la­rın üre­ti­ci men­fa­at­le­ri­ni göz önün­de tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Bay­rak­tar, “Bir mü­da­ha­le ku­ru­mu pi­ya­sa­ya ne­de­ni pi­ya­sa­da fın­dık faz­lay­sa düş­me­si­ni en­gel­le­ye­bil­mek, fi­ya­tın olu­şu­mu­nu yu­ka­rı çek­mek için­dir.
Se­zon­da fın­dık çok­ken mü­da­ha­le ama­cıy­la pi­ya­sa­ya giren bir ku­ru­mun al­dı­ğı fın­dı­ğı o sezon için­de tek­rar iç pi­ya­sa­ya sun­ma­sı as­lın­da pi­ya­sa­ya bo­şu­na gir­di­ği an­la­mı­na gelir. Bu üre­ti­ci­nin men­fa­ati­ne de­ğil­dir. Yap­tı­ğın mü­da­ha­le alı­mı­nın hiç­bir şey ifade et­me­di­ği an­la­mı­na gelir. Ör­nek­le daha iyi açık­la­mak ge­re­kir­se geçen yıl 700 bin ton re­kol­te vardı. TMO’nun al­dı­ğı 140 bin tondu, sa­na­yi­ci­nin al­dı­ğı ise 500 bin ton di­ye­lim. Sa­na­yi­ci­nin 500 bin tonu 8-9 li­ra­dan alma im­ka­nı­na sa­hip­ken, al­dı­ğı fın­dık ken­di­si­ne yet­mi­yor, ih­ti­yaç duy­du­ğu anda ise TMO’dan fın­dık ala­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­sa fi­ya­tı niye yu­ka­rı­ya çek­sin? Niye yük­selt­sin? Tüc­car ih­ti­ya­cı­nı TMO’dan ya da FİSKOBİRLİK’ten kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­sa fi­ya­tı yük­selt­mez. Do­la­yı­sıy­la stok kont­ro­lü faz­lay­ken, alma azken pi­ya­sa­ya sun­mak­tır. Faz­lay­ken alıp, o fazla ol­du­ğu se­zon­da tek­rar pi­ya­sa­ya sun­mak işin bo­şu­na ya­pıl­dı­ğı an­la­mı­na gelir” dedi.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ