Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,54 / Satış: 5,56
€ EURO → Alış: 6,14 / Satış: 6,16

İTHAL KARPUZ KÖMÜR ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DERELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İTHAL KARPUZ KÖMÜR ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DERELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • 01.08.2018
  • 121 kez okundu
Reklam

İthal Karpuz Kömür Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/364858
1-İdarenin
a)Adresi :Kusluhan Mah. Orduluoglu Sk. 13 28950 DERELİ/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası :4543813044 – 4543812231
c)Elektronik Posta Adresi :dereliisl@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :45 Ton İthal Karpuz Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri :Dereli Orman İşletme Müdürlüğü Kömür Deposu
c)Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. tek veya
2 kısım halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :Dereli Orman İşletme Müdürlüğü-Kuşluhan Mah.Orduluoğlu
Sk.No:13 28950 Dereli/GİRESUN
b)Tarihi ve saati :08.08.2018 – 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İthalatçılar İthalatçı kayıt belgesi,
b) Dağıtıcılar Herhangi bir İlden alınmış Dağıtıcı kayıt belgesi,
c) Satıcılar ise herhangi bir İlden alınmış Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini ihale kapsamında sunacaktır.
İhaleyi kazanan yüklenici sözleşme kapsamında ise;
a)Teslim edilecek kömürün millileştirilmesi esnasında yetkilendirilmiş laboratuarlardan alınmış “Kömür Numune Analiz Raporu” ( aslı veya noter tasdikli sureti) ibraz edecektir.
b)Teslim edilecek kömüre ait;
– İthalatçı ise; Katı yakıt satış izin belgesi ile Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini,
-Satıcı ise; Katı Yakıt Satıcısı kayıt Belgesi ile vereceği kömürün ithalatçısının Katı yakıt satış izin belgesinin ekinde isminin yer aldığı belgeyi,
-Dağıtıcı ise; Dağıtıcı kayıt belgesi ile vereceği kömürün ithalatçısının Katı yakıt satış izin belgesinin ekinde isminin yer aldığı belgeyi İdareye ibraz edecektir.
Tüm satıcı-dağıtıcılar için “Kömür Uygunluk Belgesi” ve “Kömür Satış İzin Belgesi”

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve50 TRY (Türk Lirası)karşılığıDereli Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığıadresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarDereli Orman İşletme Müdürlüğü-Kuşluhan Mah.Orduluoğlu Sk.No:13 28950 Dereli/GİRESUNadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren45 (kırk beş)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ