Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,79 / Satış: 5,81
€ EURO → Alış: 6,51 / Satış: 6,53

Yaş fındık pazara indi

Yaş fındık  pazara indi
  • 25.07.2018
  • 75 kez okundu
Reklam

Gi­re­sun’da nor­mal ha-sat dönemi­nin baş­la­ma­sı­na yak­la­şık 1 ay kala, bazı üre­ti­ci­ler 2018 ürünü yaş fın­dı­ğı 15 li­ra­dan sat­ma­ya baş­la­dı.
Gi­re­sun’da nor­mal hasat dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sı­na yak­la­şık 1 ay kala, bazı üre­ti­ci­ler 2018 ürünü yaş fın­dı­ğı sat­ma­ya baş­la­dı.
Zi­ra­at Oda­la­rı ve Fın­dık Üre­ti­ci Bir­lik­le­ri en erken sahil ke­sim­le­rin­de 2018 yılı fın­dık ürü­nü­nü top­la­ma ta­ri­hi Ağus­tos ayı­nın ilk haf­ta­sı ola­rak ön­gö­rül­me­si­ne rağ­men bazı üre­ti­ci­ler fın­dı­ğı sa­tı­şa sun­ma­ya baş­la­dı. Tüc­ca­rın elin­de 10-12 TL’den yu­ka­rı çı­ka­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­si­ni ta­şı­yan üre­ti­ci­ler fın­dık tam ola­rak ol­gun­laş­ma­dan sahil yolu ke­nar­la­rın­da sa­tı­şa sun­ma­sı dik­kat çe­ki­yor.
Sahil Yolu ke­na­rın­da 2018 yılı mah­su­lü­nü ilk ola­rak sa­tı­şa sunan üre­ti­ci­ler­den bi­ri­si olan Salih Ser­da­roğ­lu, “Tek geçim kay­na­ğı­mız fın­dık. Geçen yılın fın­dık ge­li­ri çok­tan tü­ken­di. Ce­bi­miz pa­ra­sız kaldı. Bu yüz­den en azın­dan bir ekmek pa­ra­sı ka­zan­mak ama­cıy­la sa­tı­la­bi­lecek kadar ol­gun­la­şan fın­dı­ğı­mı­zı pa­za­ra in­dir­me­ye baş­la­dım.
Na­sıl­sa tüc­ca­rın elin­de fın­dı­ğı­mız para et­me­yecek. Ben ise bah­çe­den top­la­dı­ğım 2018 ürü­nü­nü yaş ola­rak 15 TL’den sa­ta­bi­li­yo­rum. Bu fiyat tüc­ca­rın elin­de ise 10 TL’ye kadar dü­şe­bi­le­cek­tir. Zaten bir ton ci­va­rın­da fın­dı­ğım olu­yor onu da yol ke­na­rın­da daha ser­best pi­ya­sa­dan daha karlı sa­ta­bi­li­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la kendi fın­dı­ğı­mın fi­ya­tı­nı ken­dim be­lir­li­yo­rum” dedi.
Taze fın­dı­ğa yol­cu­la­rın ilgi gös­ter­di­ği­ni ifade eden Özgür Dur­muş, “Gur­bet­çi­ler ya da yol­dan ge­çen­ler so­yul­muş fın­dık­tan daha çok so­yul­ma­mış yeşil fın­dı­ğı talep edi­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la bu şe­kil­de ve tam da bu za­man­da bizim işler daha da iyi olu­yor. Günde 30 ki­log­ram ci­va­rın­da fın­dık sa­ta­bi­li-yo­rum. Or­ta­la­ma 300 lira bir ci­ro­muz olu­yor. Yaş fın­dık sa­tış­la­rı Tem­muz ayı­nın so­nu­na kadar devam edi­yor. Böyle satış bizim için daha karlı olu­yor” diye ko­nuş­tu.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ