Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,32 / Satış: 5,34
€ EURO → Alış: 6,05 / Satış: 6,08

KAYMAKAM KASIMOĞLU’NDAN VEDA MESAJI

KAYMAKAM KASIMOĞLU’NDAN VEDA MESAJI
  • 04.07.2018
  • 149 kez okundu
Reklam

Yurt dışı görevi sebebiyle bir süredir yürüttüğü Dereli Kaymakamlığı görevinden ayrılan Mustafa Berat Kasımoğlu bir veda mesajı yayınladı. Kaymakam Kasımoğlu’nun veda mesajı şöyle:
“Saygı değer De­re­li­ler, de­ğer­li dost­la­rım ve ar­ka­daş­la­rım,
2017 yı­lı­nın Kasım ayın­da ilk görev yerim olan De­re­li ye tayin oldum. 8 aylık görev sürem bo­yun­ca bu­lun­du­ğum ma­ka­mın hak­kı­nı ver­mek ve her daim daha faz­la­sı­nı ya­pa­bil­mek için gece gün­düz gay­ret gös­ter­dim. Bu görev ve so­rum­lu­luk bi­lin­ci için­de Dev­let an­la­yı­şı ile ta­raf­sız ve adil ola­rak De­re­li deki her va­tan­da­şın Kay­ma­ka­mı ola­rak hiz­met et­me­ye gay­ret gös­ter­dim. Vekil Kay­ma­kam ola­rak değil; zaman az iş çok pren­si­biy­le müm­kün olan en fazla hiz­me­ti yap­ma­ya ça­lış­tım. Ma­kam­da otu­ran biri ol­ma­dım siz şahit ol­du­nuz.
Ya­ra­da­na ve ya­ra­tı­la­na duy­muş ol­du­ğu­muz sevgi mu­hab­bet, bu mevki ve ma­kam­la­rın biz­le­re mil­le­tin ema­ne­ti ol­du­ğu id­ra­kiy­le “İnsanı Ya­şat­ki Dev­let Ya­şa­sın” düs­tu­ru ile ha­re­ket ettim. Fı­ra­tın ke­na­rın­da bir ku­zu­yu kurt kapsa bu­nun­da he­sa­bı­nın bize so­ru­la­ca­ğı hi­si­ya­tı içe­ri­sin­de oldum. Dev­le­tin Ma­ka­mı­nı mil­le­te her daim De­re­li­li­le­re açık tut­tum. Her zaman mağ­du­run ve maz­lu­mun ya­nın­da oldum. Çözüm bu­la­ma­san dahi dert­le­riy­le dert­len­dim.
Yurt­dı­şı prog­ra­mım da­hi­lin­de An­ka­ra ya ça­ğı­rıl­mam ha­se­biy­le 29 Ha­zi­ran 2018 Cuma günü mesai bi­ti­mi iti­ba­ri ile De­re­li deki gö­re­vim­den ay­rı­lı­yo­rum. De­re­li hal­kı­nın gös­ter­miş ol­du­ğu sevgi, saygı ilgi, te­vec­cüh ve üzün­tü­sü­nü gör­dük­çe bende hiz­met sü­re­min 8 ayını bu­ra­da ge­çi­re­rek siz­ler­den biri, siz­le­rin bir par­ça­sı ol­du­ğu­mu ve De­re­li­li ol­du­ğu­mu ay­rıl­ma­nın ver­di­ği hü­zün­le dile ge­tir­mek is­ti­yo­rum. Azda olsa yü­re­ği­niz­de ve bel­le­ği­niz­de yer ede­bil­diy­sem bunu onur sa­ya­rım.
De­re­li­de görev yap­mak­tan ve siz­ler­le bir­lik­te ol­mak­tan gurur duy­dum. Kal­ben is­ti­yo­rum­ki uzun yıl­lar bu il­çe­de ça­lı­şa­lım fakat ka­de­rin cil­ve­si yurt­dı­şı gö­re­vi için ay­rıl­ma vakti geldi. De­re­li­yi ve De­re­li­li­le­ri asla unut­ma­ya­ca­ğım. İnşal­lah bu bir ha­tı­ra ol­ma­ya­cak bir Fa­ti­ha ola­cak ve yol­la­rı­mız günün bi­rin­de tek­rar ke­si­şecek. Bu sü­reç­te ya­nım­da olan eşime ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma ve siz de­ğer­li De­re­li hal­kı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Siz­le­ri Al­la­ha ema­net edi­yo­rum.
Ben gel­me­dim davı için
Benim işim sevi için
Gö­nül­ler dost evi için
Gö­nül­ler yap­ma­ya gel­dim.

Bil­me­den is­te­me­den de olsa kalp kır­mış, gö­nül­le­ri in­cit­miş­sem hak­kı­nı­zı helal edin veya Cuma günü mesai bi­ti­mi­ne kadar hak­kı­nı­zı ben­den alın.”

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ