Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,69 / Satış: 5,71
€ EURO → Alış: 6,38 / Satış: 6,40

Dereli Orucunu Bir Sofrada Açtı

Dereli Orucunu Bir Sofrada Açtı
  • 12.06.2018
  • 107 kez okundu
Reklam

Dereli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, dü­zen­le­di­ği iftar prog­ra­mın­da va­tan­daş­la­rla ile bir araya geldi.
Kar­deş­lik, da­ya­nış­ma, pay­laş­ma ve yar­dım­laş­ma ru­hu­nun pe­kiş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la De­re­li İlçe Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda hal­kı­n yoğun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­le­şen prog­ram­da yüz­ler­ce kişi bir­lik­te oru­cu­nu açtı. Prog­ram­da iftar sof­ra­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek her­ke­se ha­yır­lı Ra­ma­zan­lar di­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, akşam eza­nı­nın okun­ma­sıy­la bir­lik­te yine if­ta­rı­nı va­tan­daş­lar­la bir­lik­te açtı.
Prog­ra­ma ilçe hal­kı­nın yanı sıra çevre il­çe­ler­den de gelen mi­sa­fir­le­re, Gi­re­sun mil­let­ve­ki­li Sayın Sabri Öztürk’e, 22. dönem mil­let­ve­ki­li Sayın Hasan Aydın’a, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­ne, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri­ne te­şek­kür eden Baş­ka­n Ka-zım Zeki Şenlikoğlu mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­tir­di.
İftar ye­me­ği son­ra­sın­da özel­lik­le ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ti­yat­ro-or­ta oyunu gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı. Türk kül­tü­rü­nün vaz­ge­çil­mez orta oyunu olan Ha­ci­vat ve Ka­ra­göz’ü me­rak­lı göz­ler­le iz­le­yen ço­cuk­la­r çe­şit­li oyun­lar oy­na­dı.
Ra­ma­zan sof­ra­la­rı­nın, bir­lik ve be­ra­ber­lik an­la­mı­na gel­di­ği­ni ifade eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, ra­ma­zan ayı­nın ül­ke­mi­ze ve İslam ale­mi­ne ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­le­di. Baş­ka­n Şenlikoğlu: “Eski ra­ma­zan ak­şam­la­rı­nın gü­zel­li­ği­ni ya­şa­mak ve ya­şat­mak için dü­zen­le­di­ği­miz bu prog­ra­ma ka­tı­lan tüm mi­sa­fir­le­ri­mi­ze ve emeği geçen per­so­nel­le­ri­mi­ze ve il­gi­li­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Bir Ra­ma­zan ayını daha bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ge­çir­mek için, bugün bu­ra­da top­lan­dık. Sof­ra­mı­za otu­ran tüm mi­sa­fir­le­ri­mi­ze tek­rar te­şek­kür edi­yor, ni­yet­le­ri­nin kabul ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” dedi.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ