Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,24 / Satış: 5,26
€ EURO → Alış: 5,94 / Satış: 5,96

Karadenizli Off-Roadcılar, “Yaylalarımız güvenli, istersen bizimle gel” sloganı ile yaylalara akın ediyorlar

Karadenizli Off-Roadcılar, “Yaylalarımız güvenli, istersen  bizimle gel” sloganı ile yaylalara akın ediyorlar
  • 29.01.2018
  • 202 kez okundu
Reklam

Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra çı­kart­ma ya­pı­yor­lar.

Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de son yıl­lar­da ya­şa­nan terör olay­la­rı­nın tu­riz­mi ve yay­la­la­rın gü­ven­li­ği­ni en­gel­le­me­di­ği­ni gös­ter­mek adına yol­la­ra düşen off-ro­ad tut­kun­la­rı her hafta bir başka Ka­ra­de­niz yay­la­sı­na gezi dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­rın gü­ve­ni­lir ol­du­ğu­nu gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.

Gi­re­sun’da 2012 yı­lın­dan bu yana fa­ali­yet­te bu­lu­nan ‘Ço­ta­nak Off-Ro­ad Ku­lü­bü’ ken­di­le­ri­ni gö­nül­lü yayla tu­riz­mi el­çi­le­ri ola­rak ad­lan­dı­rı­yor­lar.

2012 yı­lın­dan bu yana fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­ten ku­lü­bün li­der­li­ği­ni yapan Akın Aras, “Son yıl­lar­da bazı terör ey­lem­le­ri oldu ama biz yay­la­la­ra git­mek­ten çe­kin­mi­yo­ruz çünkü yay­la­lar bizim yay­la­la­rı­mız. Ka­ra­de­niz’e ge­len­ler gel­dik­le­ri gibi gi­der­ler. Yay­la­la­rı­mız güzel ve gü­ven­li hiç­bir sı­kın­tı yok tu­rist­le­ri­miz hiç kork­ma­sın­lar hatta bizde on­la­ra gel­dik­le­ri zaman eşlik ede­bi­li­riz. Kulüp ola­rak ’Yay­la­la­rı­mız gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ diye bir slo­ga­nı­mız­da var. Ken­di­si git­me­ye çe­ki­nen ar­ka­daş­la­rı­mı­zı, dost­la­rı­mı­zı yay­la­la­rı­mız­da eşlik ede­bi­lir, ağır­la­ya­bi­li­riz” dedi.

Yay­la­la­rın gö­rül­dü­ğü kadar uzak ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Aras, “İnsan­lar dı­şa­rı­dan ba­kın­ca yay­la­nın uzak ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. Lakin sa­hil­den 40 da­ki­ka sonra yay­la­ya çı­ka­bi­li­yo­ruz. 40 da­ki­ka gibi kısa bir süre için­de or­man­la­rın, o geniş alan­la­rın için­de ola­bi­li­yor­sun ve ye­şi­lin her to­nu­nu gö­re­bi­li­yor­sun. Ya­tı­rım­lar ise hız­lan­dı, yol­la­rı­mız ya­pıl­dı çok ra­hat­lık­la arazi aracı ol­ma­sa bile yay­la­la­ra ula­şı­la­bi­li­yor artık. Tu­rizm açı­sın­da res­to­ran ve otel gibi hiz­met sek­tö­rü de yay­gın­laş­tı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“SOS­YAL MED­YA­DAN PAY­LAŞ­TIK­LA­RI FO­TOĞ­RAF­LA­RI ALP DAĞ­LA­RI ZAN­NEDİYOR­LAR”

Dün­ya­nın her ye­rin­den ta­kip­çi­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Akın Aras, “Sos­yal med­ya­da da git­ti­ği­miz yay­la­la­rı pay­la­şı­yo­ruz ve is­ta­tis­tik­le­re bak­tı­ğı­mız­da da dün­ya­nın her ye­rin­den takip edil­di­ği­miz or­ta­ya çı­kı­yor. Bazen çek­ti­ği­miz bir fo­toğ­ra­fı bize ‘Bunu Av­ru­pa’da mı çe­ki­yor­su­nuz?’ diye so­ru­yor­lar. Biz de hayır bu­ra­sı Alp­ler veya başka bir yer değil. Gi­re­sun dağ­la­rı di­yo­ruz ve in­san­lar çok şa­şı­rı­yor. Sos­yal med­ya­da ara­cı­lı­ğı ile yap­tı­ğı­mız pay­la­şım­lar so­nu­cun­da güzel geri dö­nüş­ler olu­yor. İnsan­lar bize bu­ra­la­ra nasıl gi­di­le­bi­le­ce­ği­ni so­ru­yor. Biz de on­la­ra yar­dım­cı olu­yor hatta gelen tu­rist­le­re bu­ra­da­ki otel­ler­den re­zer­vas­yon bile ya­pı­yo­ruz. Sos­yal medya pay­la­şım­la­rı­mız­da hem Arap­ça hem de İngi­liz­ce pay­la­şım­lar ya­pı­yo­ruz. Gi­re­sun’un tüm gü­zel­lik­le­ri­ni Arap­ça ile Or­ta­do­ğu İngi­liz­ce ile tüm dün­ya­ya ta­nıt­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ku­lü­bün üye­le­rin­den Ahmet Ocak ise Ço­ta­nak Off-Ro­ad ka­pı­sı­nın her­ke­se açık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Off-Ro­ad için ana un­su­run Ka­ra­de­niz’i sev­mek ol­du­ğu­nu ifade eden Ocak, “Ço­ta­nak Off-Ro­ad Ku­lü­bü zaten doğa spor­la­rı­nı amaç­la­yan bir ku­ru­luş. Her zaman her­ke­se ka­pı­mız açık, mi­sa­fir ede­riz. Ku­lü­bü­mü­ze do­ğa­yı seven her­kes ka­tı­la­bi­lir. Ko­şu­la­rı­mız ise ana unsur ola­rak do­ğa­yı se­ve­cek­sin, yay­la­la­rı se­ve­cek­sin ve en önem­li­si Ka­ra­de­niz’i se­ve­cek­sin bun­lar bizim için ye­ter­li” diye ko­nuş­tu.

Dü­zen­le­dik­le­ri fa­ali­yet­le­rin yanı sıra sos­yal pro­je­le­re de imza atan off-ro­ad­cı­lar uzak­ta bu­lu­na köy okul­lar­da­ki öğ­ren­ci­le­re yar­dım­lar ya­pı­yor­lar. Kulüp 2018 yılı içe­ri­sin­de fidan di­ki­mi, öğ­ren­ci­le­re yar­dım ve en­gel­li öğ­ren­ci­le­ri Off-Ro­ad ile ta­nış­tır­ma pro­je­le­ri yer alı­yor.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ