Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,26 / Satış: 5,28
€ EURO → Alış: 5,93 / Satış: 5,95

FİSKOBİRLİK İÇİN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

FİSKOBİRLİK İÇİN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI
  • 29.01.2018
  • 232 kez okundu
Reklam

FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen genel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­li­ğin zorlu sü­reç­ler­den geç­ti­ği­ni, ça­ba­la­dı­ğı­nı, to­par­la­dı­ğı­nı ve şu anda iyi işler yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Geç­miş­te, “Üre­ti­ci­le­re borcu hal­le­de­lim her­hal­de ra­hat­la­rız.” den­me­si­ne rağ­men sı­kın­tı­la­rın devam et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Bay­rak­tar, bü­yü­me ça­lış­ma­la­rı­nın ken­di­ne göre sı­kın­tı­la­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bay­rak­tar, FİSKOBİRLİK’in üre­ti­ci­nin her şeyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “En batık za­ma­nın­da bile sı­kış­tı­ğı­nız­da baş­vur­du­ğu­nuz yer bu­ra­sı, ama sözlü ama ya­zı­lı ama fiili bu­ra­ya baş­vu­ru­yor­su­nuz. Do­la­yı­sıy­la bu ku­ru­ma top­lu­ca sahip çık­mak lazım.” diye ko­nuş­tu.
“ESKİ BA­ŞA­RI­LI GÜN­LERİNE DÖN­MESİ GEREKİYOR”
Genel Ku­ru­la ka­tı­lan AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Sabri Öz­türk ise, geç­miş dö­nem­ler­de FİSKOBİRLİK’i yö­net­me hu­su­sun­da çok yan­lış po­li­ti­ka­lar iz­len­di­ği­ni, bu sü­reç­te Tür­ki­ye’nin çok önem­li bir de­ğe­ri olan FİSKOBİRLİK mar­ka­sı­nın ciddi ya­ra­lar al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, son dö­nem­ler­de FİSKOBİRLİK’in ciddi bir mü­ca­de­le ver­di­ği­ni, ürün çe­şit­li­li­ği­ni art­tır­dı­ğı­nı kay­det­ti. FİSKOBİRLİK’in adeta bit­ki­sel ha­yat­tay­ken Lütfi Bay­rak­tar ve eki­bi­ne bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Öz­türk, “Bugün iti­ba­riy­le FİSKOBİRLİK ciddi bir mü­ca­de­le ve­ri­yor, ürün çe­şit­li­li­ği­ni ar­tı­rı­yor, ayak­ta ka­lı­yor­sa bence bu Lütfi Baş­kan ve ar­ka­daş­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nı teb­rik etmek lazım.” diye ko­nuş­tu.
Ken­di­si­ne, “Neden fın­dı­ğı yük­sek fi­yat­tan al­mı­yor­su­nuz” so­ru­su­nun yö­nel­til­di­ği­ni ak­ta­ran Lütfi Bay­rak­tar, şöyle devam etti: “TMO di­ye­lim ki 10 li­ra­ya fın­dı­ğı alı­yor, ser­best pi­ya­sa 8,50 li­ra­ya alı­yor, biz de 8,50 ve üzeri 9,00 li­ra­ya al­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Böl­ge­sel ola­rak bazen tut­tu­ru­yo­ruz, bazen tut­tu­ra­mı­yo­ruz. ‘Sen üre­ti­ci bir­li­ği değil misin, bizi ko­ru­ma­ya­cak mısın, niye biraz daha para ver­mi­yor­sun’ de­ni­li­yor. Siz­le­re so­ru­yo­rum, 8,50 li­ra­ya gidip tüc­ca­ra fın­dı­ğı ve­ri­yor­su­nuz da kendi ku­ru­mu­nu­za niye 8,50 li­ra­ya ver­mi­yor­su­nuz? Niye ben­den 9 lira is­ti­yor­su­nuz? Ben o fın­dı­ğı 50 kuruş ve üze­rin­de al­dı­ğım zaman as­lın­da he­pi­ni­zin ‘Lütfi sen ne ya­pı­yor­sun, sen bu fın­dı­ğı iş­le­ye­cek­sin, sa­ta­cak­sın, pi­ya­say­la re­ka­bet ede­cek­sin, sen bu ku­ru­mu ba­tır­mak mı is­ti­yor­sun’ di­ye­rek beni ya­kam­dan tutup sil­ke­le­me­niz lazım.”
Pi­ya­sa­da olu­şan fi­ya­tın ti­ca­ri fiyat ol­du­ğu­na işa­ret eden Bay­rak­tar, “Bana dev­let­ten para gel­mi­yor ki, bu sene gel­sin ko­ya­yım, se­ne­ye gel­sin ko­ya­yım… Gel­mi­yor. Ne ya­pa­ca­ğım? Al­dı­ğım fın­dı­ğı iş­le­ye­ce­ğim, pi­ya­sa­ya sa­ta­ca­ğım.” ifa­de­sin­de bu­lun­du.
FİSKOBİRLİK’in el bir­li­ğiy­le ayağa kal­ka­ca­ğı­nı, başka bir şan­sın ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, şun­la­rı dile ge­tir­di:
“Bu gemi tek ba­şı­na yü­rü­mez. Biz ti­ca­ret ya­pa­rız onu söy­le­ye­yim, kendi ya­ğı­mız­da kav­ru­lu­ruz, bir kısım yük­le­ri­miz var ama geç­miş­te kalan, bu kurum sı­fır­lan­dı­ğı anda kendi ken­di­ni gö­tü­recek du­rum­da ama bu ku­ru­mun pi­ya­sa­da be­lir­le­yi­ci etki ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, dün­ya­da ve bu­ra­da ciddi bir aktör ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, net söy­lü­yo­rum ke­sin­lik­le he­pi­mi­ze iş dü­şü­yor.”
Bay­rak­tar, dün­ya­da fın­dık sek­tö­rün­de FİSKOBİRLİK’in çok ciddi bir ismi ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.
FIN­DIK­TA SA­DE­CE SONUÇ ÜZERİNDEN KO­NUŞ­MAK DOĞRU DEĞİL
Mil­let­ve­ki­li Sabri Öz­türk de, fi­yat­la il­gi­li top­lum­da­ki mem­nu­ni­yet­siz­li­ğin te­me­lin­de ma­li­yet­le­rin yük­sel­me­si ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Fın­dık bah­çe­le­ri­nin yaş­lan­ma­sı, birim alan­da ve­ri­min düş­me­si. Hep­si­ni üst üste ko­ya­bi­li­riz. Özel­lik­le üre­ti­ci bir­lik­le­ri, zi­ra­at oda­la­rı, tarım il mü­dür­lük­le­ri, hü­kü­met, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı el ele ve­re­rek bir kere bah­çe­le­rin genç­leş­ti­ril­me­si, ma­li­yet­le­rin dü­şü­rül­me­si, ve­ri­min ar­tı­rıl­ma­sı­na mut­la­ka odak­lan­ma­mız lazım.” dedi.
Bah­çe­le­ri­mi­zi genç­leş­tir­mek­ten tutun da ve­rim­li­li­ği art­tır­mak için ne ya­pa­ca­ğı­mı­zı ko­nu­şup, ha­re­ke­te geç­me­li­yiz. Ba­kı­nız bir dönüm fın­dık ara­zi­sin­den 75-80 kg fın­dık alı­nı­yor. Fın­dık üre­ti­mi mo­dern tarım ku­ral­la­rı­na göre ya­pıl­dı­ğın­da 250-300 kg ürün alan yer­ler var” diyen Öz­türk, böl­ge­nin ya­pı­sı ge­re­ği bu ra­ka­mın 250-300’lerde ol­ma­sa bile 150 ki­log­ram ci­va­rın­da ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.
TÜKETİM HAS­TA­LI­ĞI­NA YA­KA­LAN­MA­MAK İÇİN ÜRET­MELİYİZ
Tüm dün­ya­nın üret­me­me sa­de­ce tü­ket­me has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’nin de ma­ale­sef bun­dan et­ki­len­di­ği­ni ifade eden Öz­türk, şim­di­ler­de fın­dık es­ki­den fark­lı ola­rak fın­dık ha­sa­dı için bölge ve yurt­dı­şın­dan iş­çi­le­rin gel­di­ği­ni, in­san­la­rı­mı­zın es­ki­den ol­du­ğu gibi bah­çe­ler­le ma­ale­sef biz­zat il­gi­len­me­me­ye baş­la­dı­ğı­nı, bir çok in­sa­nın üret­me­di­ği sa­de­ce tü­ket­ti­ği ve hü­kü­met­ten yük­sek fiyat ala­rak sa­de­ce tü­ke­ti­ci ola­rak ha­ya­tı­nı sür­dür­mek is­te­di­ği bir tarım po­li­ti­ka­sı­nın sür­dü­rü­le­me­ye­ce­ği­nin al­tı­nı çizdi.

Öz­türk söz­le­ri­ni şöyle son­lan­dır­dı, ”Bizim tarım dahil hiç­bir alan­da üre­tim­den vaz­geç­me­me­li­yiz. Bah­çe­le­ri­mi­ze iyi bak­ma­mız lazım. Bu ko­nu­da bi­ri­le­ri­ni suç­la­mak doğru olmaz. He­pi­mi­zin top­lum ola­rak bir ek­si­ği var. O ne­den­le bakış açı­mı­zı da ye­ni­den göz­den ge­çi­re­rek özel­lik­le Zi­ra­at Oda­la­rı­nın, Tarım Mü­dür­lük­le­ri­nin üre­ti­ci­mi­zi çok iyi bil­gi­len­dir­me­si, yön­len­dir­me­si ge­re­kir. Bu hem zi­hin­sel hem de fiili dö­nü­şü­mü sağ­la­ma­mız lazım. El­bet­te en büyük üre­ti­ci ku­ru­lu­şu ola­rak Fis­ko­bir­lik de bu ko­nu­lar­da ça­lış­ma­la­rı­nı art­tır­ma­lı­dır.”

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ