Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,70 / Satış: 5,72
€ EURO → Alış: 6,40 / Satış: 6,43

GRÜ’DE FETÖ MÜCADELESİ

GRÜ’DE FETÖ MÜCADELESİ
  • 23.10.2017
  • 262 kez okundu
Reklam

Aka­de­mik yıl de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Coş­kun, üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik açık­la­ma yapan Rek­tör Coş­kun, bu­gü­ne kadar 23 aka­de­mik per­so­ne­lin FETÖ’den ihraç edil­di­ği­ni, 30’a yakın aka­de­mik kad­ro­nun da in­ce­le­me aşa­ma­sın­da bu­lu­nan gri lis­te­de yer al­dı­ğı­nı söy­le­di.
Rek­tör Prof. Coş­kun, “15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çe­rek içi­miz­de­ki ha­in­le­ri tes­pit edip yar­gı­ya tes­lim etmek adına bir ko­mis­yon kur­duk. Bu ko­mis­yon ken­di­le­ri­ne ula­şan resmi, belge, bilgi gibi un­sur­la­rı bir­leş­ti­re­rek il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yaptı. Ya­pı­lan bu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da 17’si aka­de­mik kadro, 3’ü idari olmak üzere 23 per­so­ne­lin ih­ra­cı­nı ger­çek­leş­tir­di. Bu ki­şi­ler­den 10’unun By­Lock kul­la­nı­cı­sı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. Bu ki­şi­le­rin 17 ta­ne­si ben­den ön­ce­ki Rek­tör dö­ne­min­de gö­re­ve alın­mış, biri de kad­ro­su çık­tı­ğı için ben gö­re­ve gel­dik­ten hemen sonra gö­re­ve baş­la­mış­tır. Di­ğer­le­ri de daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de gö­re­ve baş­la­yan­lar­dır” dedi.
“ÜNİVERSİTEMİZDE FETÖ’DEN 30 KİŞİ GRİ LİSTEDE”
Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si’nde 20-30 ki­şi­nin de gri lis­te­de bu­lun­du­ğu­nu da kay­de­den Rek­tör Coş­kun, “Bunun dı­şın­da dos­ya­sı açık kalan, FETÖ ile ir­ti­ba­tı ol­du­ğu kuş­ku­su bu­lu­nan 30 kişi gri lis­te­de bek­li­yor.
Bu bek­le­yen gri liste üze­rin­den bazı ki­şi­ler bizi le­ke­le­me­ye, yıp­rat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Ancak benim şah­sı­mın ab­des­tim­den şüp­he­miz bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bugün bütün üni­ver­si­te­ler­de töh­met al­tın­da rek­tör ve ida­re­ci­ler bu­lun­mak­ta­dır. FETÖ ile mü­ca­de­le­yi bir fır­sat bi­le­rek, fır­sa­ta çe­vi­re­rek ne­re­de din­dar, va­ta­nı­na, mil­le­ti­ne bağlı ki­şi­ler varsa bun­lar üze­rin­de bir­ta­kım oyun­lar oy­na­na­rak, yıp­ra­tı­la­rak ka­mu­dan edil­mek is­te­nil­mek­te­dir. Biz de bu du­ru­mu mağ­du­ri­ye­te çe­vir­me­mek adına FETÖ ile mü­ca­de­le­den taviz ver­me­den ti­tiz­lik­le in­ce­le­ye­rek karar ver­mek­te­yiz. FETÖ ile mü­ca­de­le ko­mis­yo­nu­muz ta­ra­fın­dan gri lis­te­de tu­tu­lan­lar sav­cı­lık­tan ge­lecek ref­lek­se göre ha­re­ket et­mek­te­dir. Daha önce FETÖ şüp­he­siy­le ihraç et­ti­ği­miz bir kişi gö­zal­tı­na alın­dık­tan sonra sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kı­lın­ca gö­re­vi­ne iade ettik. Ancak aynı kişi tek­rar sav­cı­lık ta­li­ma­tıy­la tu­tuk­lan­dı Ar­dın­dan aynı kişi tek­rar ser­best bı­ra­kıl­dı. Bu du­rum­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ve­re­ce­ği­miz ka­rar­lar­da mağ­du­ri­yet oluş­tur­ma­mak adına has­sa­si­yet­le so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­tüp karar ver­mek­te­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ