Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 3,90 / Satış: 3,92
€ EURO → Alış: 4,81 / Satış: 4,83
GİRESUNSPOR EVİNDE KAYIP: 0 – 2
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve...
Karadenizli Off-Roadcılar, “Yaylalarımız güvenli, istersen  bizimle gel” sloganı ile yaylalara akın ediyorlar
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra...
FİSKOBİRLİK İÇİN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen...
Karla Mücadele Çalışmaları  Yerinde Denetlendi
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve in­ce­le­me­de bu­lun­du. İlçe Özel ida­re­sin­ce...
ONUR VE GURUR DOLU TÖREN !
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile...
Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı İlçe­miz­de bu­lu­nan tüm okul­la­rın ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı. Kut­la­ma­la­rı 28 Ekim Çar­şam­ba günü Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de bu­lu­nan Ata­türk...
EREN BÜLBÜL’ÜN KATİLİ YAKALANDI
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15...
Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Belediye üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rına son sürat devam edi­yor. Parke ve kal­dı­rım ça­lış­ma­sı Şehit Adnan Tür­ker Cad­de­si ve Cemal Müdür Cad­de­si Öğ­ret­me­ne­vi...
Başkan Aksu, su sorunu  için harekete geçti
Ara­la­rın­da Gül­de­met Si­te­si ile Yaş­lı­lar Hu­zu­re­vi’nin de bu­lun­du­ğu böl­ge­nin su so­ru­nun çö­zü­mü için Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ön­ce­lik­le 6 aydır susuz olan...
GÜNCEL HABERLER
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra çı­kart­ma ya­pı­yor­lar. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de son yıl­lar­da ya­şa­nan terör olay­la­rı­nın...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen genel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­li­ğin zorlu sü­reç­ler­den geç­ti­ği­ni, ça­ba­la­dı­ğı­nı, to­par­la­dı­ğı­nı...
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve in­ce­le­me­de bu­lun­du. İlçe Özel ida­re­sin­ce köy­le­rde yü­rü­tü­len karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­yen Kay­ma­kam Kasımoğlu dev­let...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile ga­zi­le­re Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan adına veren Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı...
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı İlçe­miz­de bu­lu­nan tüm okul­la­rın ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı. Kut­la­ma­la­rı 28 Ekim Çar­şam­ba günü Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de bu­lu­nan Ata­türk büs­tü­ne çe­lenk koyma tö­re­niy­le baş­la­yan Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı bugün De­re­li Ana­do­lu...
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15 ya­şın­da­ki Eren Bül­bül ile jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Fer­hat Gedik’i şehit...
Belediye üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rına son sürat devam edi­yor. Parke ve kal­dı­rım ça­lış­ma­sı Şehit Adnan Tür­ker Cad­de­si ve Cemal Müdür Cad­de­si Öğ­ret­me­ne­vi önün­de 2 kol­dan devam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­ka­n Kazım...
Ara­la­rın­da Gül­de­met Si­te­si ile Yaş­lı­lar Hu­zu­re­vi’nin de bu­lun­du­ğu böl­ge­nin su so­ru­nun çö­zü­mü için Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ön­ce­lik­le 6 aydır susuz olan Gül­de­met Si­te­si­ne hid­ro­for sis­te­mi kur­ma­yı ka­rar­laş­tır­dı. Hid­ro­for sis­te­mi­nin 2 güne...
Aka­de­mik yıl de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Coş­kun, üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik açık­la­ma yapan Rek­tör Coş­kun, bu­gü­ne...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı. TMO’nun fın­dık alım­la­rı­na tüm hı­zıy­la devam eti­ği­ni be­lir­ten Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, zi­ya­ret...
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen, geçen se­zo­nun fi­yat­la­rıy­la, alım ya­pı­yor, yeni bir taban fiyat açık­lan­ma­lı” çağ­rı­sı...
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli ve ya­ban­cı tu­rist zi­ya­ret etti. Gi­re­sun Tu­rizm Alt­ya­pı Hiz­met Bir­li­ği (GİRTAB) ve­ri­le­ri­ne göre 2017’nin ilk...
Ara­la­rın­da FETÖ so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da halen ce­za­evin­de bu­lu­nan eski Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Mus­ta­fa Doğru’nun emir ast­su­ba­yı­nın da bu­lun­du­ğu 10 asker dün em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Sav­cı­lık sor­gu­la­rı­nın...
Giresun‘da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yapılan fındık yürüyüşü ve mitinginin...
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) verilerine göre 2017’nin ilk 10 ayında ‘Mavi Göl’ü 300 bin turist ziyaret etti. Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, “2 yıl önce başlatılan çalışmalar doğrultusunda turizme kazandırılan Mavi Göl, Türkiye‘de herkes...
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra çı­kart­ma ya­pı­yor­lar. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de son yıl­lar­da ya­şa­nan terör olay­la­rı­nın...
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya...
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen, geçen se­zo­nun fi­yat­la­rıy­la, alım ya­pı­yor, yeni bir taban fiyat açık­lan­ma­lı” çağ­rı­sı...
Aka­de­mik yıl de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Coş­kun, üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik açık­la­ma yapan Rek­tör Coş­kun, bu­gü­ne...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen genel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­li­ğin zorlu sü­reç­ler­den geç­ti­ği­ni, ça­ba­la­dı­ğı­nı, to­par­la­dı­ğı­nı...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...